Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.  

Nadchodzą kolejne zmiany w zakresie poziomów recyklingu odpadów komunalnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 723, druk senacki nr 264).

W parlamencie trwają prace nad kolejną nowelizacją Ustawy z 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 1439, dalej: u.c.p.g.). Najnowszy rządowy projekt nowelizacji u.c.p.g., który trafił do Sejmu pod numerem druku 723, został przyjęty przez izbę niższą 19 listopada 2020 r., obecnie zaś jest procedowany przez Senat pod numerem druku 264.

Celem zaprezentowanego projektu, jak wskazują jego autorzy, jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zidentyfikowanych problemów oraz poprawa sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zaś umożliwienie osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w 2020 r. i latach kolejnych.

Dla nikogo, kto jest zainteresowany problematyką odpadową, nie jest bowiem tajemnicą, że wynikający z aktualnego brzmienia przepisu art. 3b ust. 1 pkt 1  u.c.p.g. obowiązek osiągnięcia przez gminy w 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z...