Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Ostateczny kształt kolejnej noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Znamy już końcowy kształt kolejnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.c.p.g.). Przyjęta nowelizacja będzie miała ogromne znaczenie dla kształtowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, dając możliwość uzyskania przez gminy zwolnienia z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki, określając nowe sposoby wyliczania wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a więc również poziom finansowania systemu, oraz wprowadzając nowy, bardziej zindywidualizowany reżim odpowiedzialności za prawidłowość prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców. Na horyzoncie rysuje się wobec tego kolejna w ostatnich latach rewolucja w organizacji gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sejm odrzuca większość poprawek

Ostatnim parlamentarnym etapem prac legislacyjnych nad nowelizacją u.c.p.g. było odniesienie się przez Sejm do poprawek przyjętych przez Senat podczas posiedzenia z początku sierpnia. Spośród trzydziestu sześciu poprawek, które zaproponowała izba wyższa, a które często uwzględniały postulaty samorządowców, Sejm po zapoznaniu się z nimi 11 sierpnia ostatecznie przyjął jedynie kilka z nich, odrzucając większość kluczowych postulatów Senatu. Najważniejsze postanowienia projektu nowelizacji u.c.p.g. pozostały właściwie bez zmian. Zmiany proponowane przez Senat dotyczyły przede wszystkim...