Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Jednostkowa stawka za usługi wodne 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 października 2021 r., sygn. akt III OSK 4090/21.

Preferencyjna stawka jednostkowa obejmuje wyłącznie pobór wód dokonywany przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, natomiast zaopatrzenie w wodę podmiotów publicznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie odpowiada celowi poboru wód określonemu w § 5 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne (dalej jako: rozporządzenie).

Dwie linie orzecznicze

Temat metodologii ustalania jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód wciąż budzi liczne wątpliwości i kontrowersje. O ile sądy administracyjne są zgodne, że stawka jednostkowa jest zależna od celu poboru wód, o tyle pojawia się duża rozbieżność w faktycznym rozumieniu tego celu, co ma wpływ na zastosowanie preferencyjnej stawki opłaty zmiennej w przypadku dostarczenia wody do podmiotów innych niż osoby fizyczne.

Do czasu wyroku NSA z 12 października 2021 r. (sygn. akt III OSK 4090/21) w judykaturze wykształciły się dwie odrębne linie orzecznicze. Pierwsza z nich, reprezentowana m.in wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 11 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Bk 351/20), przedstawia pogląd, że cel poboru, który ustala odpowiednią wysokość opłaty zmiennej, jest zależny od...