Liczne inwestycje przed stwierdzeniem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego muszą zostać zweryfikowane z perspektywy terminologicznej. Często jest to problematyczny etap, wymagający analizy na pograniczu sfery prawnej i technicznej. Wywiera on jednak znaczący wpływ na dalsze etapy. Przykładem jest kwalifikacja inwestycji, która polega na „przesunięciu” przy tym samym budynku schodów zewnętrznych z jednego miejsca w inne. Można rozważać, czy jest to rozbudowa, czy przebudowa. Przy okazji stwierdzenia w danym przypadku przebudowy należy wykazać, że w wyniku wykonania danych robót dojdzie do zmiany parametrów technicznych (ciężar konstrukcji, odporność przeciwpożarowa) bądź użytkowych (liczba pomieszczeń, dach, okna, schody) budynku.

Przebudowa a rozbudowa

Do kategorii przebudowy mogą być bowiem zakwalifikowane tylko takie prace powodujące zmianę parametrów techniczno-użytkowych, co do których organowi udało się wykazać w postępowaniu wyjaśniającym, że ingerują one w układ obciążeń w sposób wymagający konstruowania struktury nośnej obiektu na nowo, tak jak dzieje się to podczas budowy nowego obiektu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9 września 2020 r., sygn. akt II SA/Gd 239/20, Legalis). Natomiast z rozbudową mamy do czynienia w przypadku zmiany, innych poza wysokością, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, jego długość czy szerokość. Rozbudową będzie zatem nie tylko powiększenie istniejącego obiektu budowlanego, ale również powiększenie go o...