Stowarzyszenie EKO-AUTO – jako organizacja branżowa – uczestniczyło w konsultacjach organizowanych przez Komisję Europejską w celu dokonania analizy i zmian unijnych dyrektyw związanych z recyklingiem samochodów, w tym dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Omawiane zagadnienia dotyczyły planowanych zmian i propozycji dotyczących systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podkreślono, że dyrektywa zawiera obecnie pewne elementy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale nie uwzględnia ogólnych minimalnych wymogów dotyczących systemów ROP, określonych w art. 8a dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. 

Są również przeprowadzane analizy odnośnie do poszerzenia zakresu dyrektywy o pojazdy o masie powyżej 3,5 Mg oraz motocykli. Komisja Europejska analizuje, czy luka w systemie pojazdów wycofanych z eksploatacji wymaga włączenia pojazdów ciężarowych oraz motocykli do systemu zbierania i przetwarzania. Zakłada się zmniejszenie zakresu działalności szarej strefy poprzez włączanie kolejnych grup pojazdów do systemu.

Dużo uwagi poświęcono kwestii poddawania recyklingowi coraz większej liczby elementów z tworzyw sztucznych oraz włączania w recykling elementów powstałych z demontażu, a nie tylko z produkcji części zawierających tworzywa sztuczne. Zakłada się, że ten element demontażu pojazdów będzie miał coraz większe znaczenie w świetle ewentualnego wyznaczania nowych celów w zakresie poziomów odzysku, recyklingu czy ponownego użycia. Dużym problemem jest fakt, że istotna część elementów pojazdów trafia do strzępiarki, pogarszając jakość surowca przekazywanego do dalszego zagospodarowania. Rozważania KE skupiają się na wprowadzeniu mechanizmów pozwalających na jak największe eliminowanie elementów niebezpiecznych i zawierających tworzywa sztuczne w pojazdach wycofanych...