Grajewo, realizując projekt pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”, zapewniło swoim mieszkańcom czynny udział na każdym etapie przedsięwzięcia. Przeprowadzono skuteczną rewitalizację, do czego zaangażowano wszystkich interesariuszy. W efekcie wypracowano kompleksową wizję rozwoju miasta.

Spotkanie zespołu ds. rewitalizacji z mieszkańcami zapoczątkowało w 2016 r. ważny etap. Około 30 uczestników dowiedziało się o możliwości współdecydowania w sprawach ważnych dla miejsca, w którym żyją. Praca w grupach pozwoliła na identyfikację największych problemów i określenie najistotniejszych potrzeb tego obszaru z punktu widzenia mieszkańców, a znajomość specyfiki terenu pozwoliła im trafnie wskazać jego potencjał i zasoby. W ten sposób mieszkańcy pokazali, że chcą mieć realny wpływ na działania, które przyczynią się do stworzenia lepszych warunków życia, zapewnienia nowych miejsc pracy oraz naprawy zdegradowanej infrastruktury. Wyniki zaangażowania społeczności lokalnej zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu przez Grajewo wniosku o przyznanie dotacji w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Konsultacje społeczne dokumentów

Wśród pozostałych działań partycypacyjnych realizowanych przez Grajewo znalazły się:

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia na terenie Grajewa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W 2017 r. mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia uwag i opinii do przedstawionej propozycji wyznaczonego w projekcie uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Grajewie. Zainteresowani mogli wyrazić swoje zdanie poprzez wypełnienie elektronicznej anonimowej ankiety zamieszczonej na stronie miasta oraz podczas otwartego spotkania. Uczestnikom spotkania przedstawiono wyniki diagnozy stanów kryzysowych w mieście w obszarach społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. W konsultacjach...