Skoro samorządy gminne co roku wykonują kolejne projekty kanalizacyjne, wydawać by się mogło, że z biegiem lat sytuacja w zakresie gospodarki ściekowej w Polsce uległa znacznej poprawie. Jednak prawie 17 lat po wejściu do Unii Europejskiej i zobowiązania się do zapewnienia europejskich standardów ochrony środowiska nadal występują problemy w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych. Co zrobić, aby poprawić sytuację?

W marcu 2021 r. Agencja Wspierania Ochrony Środowiska w Poznaniu opublikowała raport mający na celu podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa o gospodarce wodno-ściekowej w kraju. Analiza objęła 609 gmin (ok. 1/4 gmin w Polsce) i została opracowana na podstawie przygotowanych przez gminy i zakłady komunalne sprawozdań (RRW-2, OS-5, M-06), sprawozdań do V i VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz informacji zawartych w Banku Danych Lokalnych. Celem autorów nie było wytykanie samorządom lokalnym błędów, lecz określenie najczęstszych nieścisłości, problemów oraz wskazanie możliwych rozwiązań. Bieżący stan gospodarki ściekowej w Polsce to składowa wielu lat zaniedbań – poczynając od niewłaściwej transpozycji prawa na szczeblu krajowym. 

Struktura badanych gmin i aglomeracji

W raporcie przeanalizowano dane dotyczące 427 gmin należących do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), na terenie których znajduje się 410 aglomeracji oraz 182 gminy bez wyznaczonej aglomeracji. 

Gminy należące do KPOŚK zamieszkiwało łącznie 4 686 081 osób, z czego 3 098 220 w granicach aglomeracji. Z sieci kanalizacyjnej korzystało w sumie 2 409 214...