Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stanowi próbę adaptacji rozwiązań niemieckich, z kilkoma konkurencyjnymi systemami kaucyjnymi. Prawo ma stanowić pewne ramy, natomiast praktyczne zasady funkcjonowania systemu zostaną określone dopiero w zezwoleniach uzyskiwanych przez kolejnych operatorów.

Niniejszy tekst jest podsumowaniem wystąpienia na konferencji „System kaucyjny, ale jaki?”, zorganizowanej przez firmę Abrys 18 lutego 2022 r. Stanowi próbę skrótowego podsumowania projektowanej regulacji, z zaznaczeniem pewnych kwestii mogących wymagać uwagi na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.

31 stycznia 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Projekt jest aktualnie poddawany uzgodnieniom, opiniowaniu i konsultacjom publicznym. Zgodnie z przyjętymi założeniami, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. 

Pierwsze cele w zakresie selektywnej zbiórki wyznaczono dla roku 2025 i to ten rok będzie stanowił rzeczywistą datę startową całego mechanizmu. Pierwsze dwa lata mają być okresem organizacji i uzyskiwania wymaganych zezwoleń.

Taki ogólny zamysł da się odczytać z projektu. Może on jednak wymagać pewnego doprecyzowania. Choćby przepisy nakładające na prowadzących sklepy kary za niepobieranie kaucji formalnie miałyby wejść w życie 1 stycznia 2023 r., co nie wydaje się efektem zamierzonym przez projektodawcę. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Projekt nakłada nowe obowiązki na dwie zasadnicze grupy podmiotów: wprowadzających i dystrybutorów. Definicja „wprowadzających” nie ulega modyfikacjom. Mowa zatem nie tylko o producentach, ale też...