Czy instalacje termicznego przekształcania paliw z odpadów komunalnych zostaną włączone w system handlu emisjami CO2 – EU ETS? Od tej decyzji zależy przyszłość obiektów termicznego przekształcania frakcji palnych wydzielanych z odpadów komunalnych.

Coraz częściej pojawiająca się w ostatnim czasie w Polsce linia interpretacyjna, zgodnie z którą instalacje termicznego przekształcania paliw alternatywnych z odpadów mają być włączane w system ETS, może przekreślić wiele projektów i jako taka wymaga pogłębionej refleksji. Istnieje bowiem szereg mocnych przesłanek pozwalających na dokładnie odwrotną interpretację, tzn. kwalifikowanie frakcji palnych wydzielanych z odpadów komunalnych (w tym odpadów o kodach 19 12 10 oraz 19 12 12) jako odpadów, które wciąż powinny mieć status odpadu komunalnego.

PreRDF i RDF jako odpady komunalne

Argumentując, dlaczego PreRDF i RDF mogą być traktowane jako odpady komunalne, przede wszystkim przywołać należy ustaloną na poziomie ogólnounijnym logikę liczenia celów w gospodarce odpadami komunalnymi. Zarówno cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (docelowe 65%), jak i cele w zakresie ograniczania składowania odpadów komunalnych (docelowe 10%), ustalone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r., skonstruowane zostały przy założeniu, że do ich mierzenia wykorzystywane mają być nie tylko sprawozdawczość w zakresie odpadów „pierwotnych” (z grupy kodowej „20”), lecz także sprawozdawczość w zakresie odpadów „wtórnych” (w tym z grupy kodowej „19”), powstających w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych. Wszak aby zmierzyć np. masę odpadów składowanych, w kontekście celu...