Nie tylko zgoda przedsiębiorstwa, ale również umowa na odprowadzanie ścieków przemysłowych będzie mogła stanowić podstawę do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 

Mimo sprzeciwu branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz próby zmiany kierunku nowelizacji w Senacie, w zaledwie kilka miesięcy znowelizowane zostały przepisy mające ogromny wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Jeszcze w wakacje, dokładnie 26 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (DzU z 2021 r. poz. 1564; dalej jako „nowelizacja”). Nowelizacja weszła w życie z upływem 14 dni od jej ogłoszenia, a zatem 10 września 2021 r. Zmianę przepisów procedowano w Sejmie od czerwca tego roku. 

Co się zmieniło?

Cała nowelizacja dotyczy wyłącznie jednego przepisu – art. 407 ust. 5 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DzU z 2021 r., poz. 624; dalej jako „Prawo wodne”), który określa obligatoryjne załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. 

W dotychczasowym stanie prawnym literalnie przepis stanowił, że: Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Pomimo pewnych wątpliwości interpretacyjnych co do...