Realizowany w podkarpackiej gminie Nowa Dęba projekt zakłada skojarzenie - po raz pierwszy w Polsce na tak dużą – skalę – przetworzonych osadów ściekowych i odpadów zielonych do nawożenia plantacji wierzby energetycznej (Salix viminalis) i zastosowanie wyprodukowanej w ten sposób biomasy jako paliwa w ciepłowni miejskiej. Po wprowadzeniu na terenie gminy programu selektywnej zbiórki odpadów, zakończonego sukcesem, lokalne władze zdecydowały się na następną proekologiczną inwestycję, tj. zamianę systemu uciepłowienia miasta. Planuje się zastąpienie dotychczas działającego systemu, opartego przede wszystkim na kotłowniach węglowych, systemem wykorzystującym odnawialną energię biopaliw stałych. Po długich rozważaniach zdecydowano się na zastosowanie jako paliwa zrębków drewnianych [Fot.: Prezentacja plantacji wierzb]. Projekt przewiduje budowę ciepłowni miejskiej o mocy 8 MW, opalanej zrębkami drewnianymi, wraz z zakładem przygotowania paliwa oraz wdrożenie plantacyjnej produkcji biomasy wierzbowej. Plantacje wierzby energetycznej (Salix viminalis) nawożone będą preparatem wapniowo-organicznym, wyprodukowanym na bazie przetworzonych osadów ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków oraz odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji zieleni...