Czy zakład gospodarki komunalnej, który zamierza przekazać do Biura Informacji Gospodarczej (BIG) dane swoich dłużników, może zwrócić się do urzędu gminy z wnioskiem o udostępnienie ich numerów PESEL?

Tak, istnieje taka możliwość, przy czym musi on powołać się na swój interes prawny. Z punktu widzenia przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) istotne jest, aby przetwarzanie danych osobowych, a więc także ich pozyskiwanie czy udostępnianie, odbywało się zgodnie z określoną podstawą prawną. Przesłanki uprawniające do przetwarzania danych osobowych tzw. zwykłych (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL) wymienione są w art. 23 ust. 1 pkt. 1-5 tej ustawy. Są one równoprawne, co oznacza, że każda z nich może stanowić podstawę zezwalającą na wykorzystywanie danych osobowych. Jedna z nich mówi, iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2). Istotne rozróżnienie Uprawnienia zakładu gospodarki komunalnej, który zamierza przekazać do BIG-u dane swoich dłużników, zostały określone w Ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (DzU nr 81, poz. 530). Zgodnie z jej przepisami, wierzyciel może przekazywać do Biura informacje gospodarcze...