Dostępność i koszt nośników energii determinują tempo rozwoju lokalnych gospodarek, w związku z czym istotną kwestią jest możliwość zabezpieczenia ciągłości dostaw nośników energii oraz zapewnienie konsumentom stałego dostępu do energii.   Od wielu lat prowadzone są dyskusje dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, które wzmagają się w pewnych okresach, szczególnie w czasie gwałtownych wzrostów cen nośników energii. Poszerza się również ich zakres, obejmując obecnie gospodarki światowe, co nie zmniejsza jednak znaczenia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym.   Pojęcie i zakres bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne najczęściej rozpatrywane jest jako element szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekonomicznego. Energia oraz surowce energetyczne są produktem strategicznym, mającym realny wpływ niemal na wszystkie elementy prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Są determinantami działania organów państwa i samorządu terytorialnego nie tylko na polu gospodarczym, lecz także ekologicznym, społecznym i politycznym. Oznacza to, że należy mu nadać należytą rangę i przy próbie definiowana wyróżnić wszystkie jego elementy, to znaczy wymiar podmiotowy, przedmiotowy oraz przestrzenny. Bez względu na różnice w podejściu do kwestii bezpieczeństwa energetycznego, jego podstawową jest troska o zapewnienie ciągłości dostaw energii pod różną postacią w ilości pokrywającej zgłaszany popyt. Najczęściej w definicjach bezpieczeństwa energetycznego wskazuje się na konieczność zapewnienia dostaw w wysokości gwarantującej trwały rozwój gospodarczy obszaru, podkreśla się wagę zapewnienia ciągłości dostaw do finalnych odbiorców, a biorąc pod uwagę gwałtowne wzrosty cen nośników...