Ciepło systemowe odgrywa ważną rolę w unijnym rynku energetycznym, a jego rozwój ma ogromny potencjał w kwestii poprawy jakości powietrza. Dlatego sektor jest kluczowym elementem planowanych inicjatyw politycznych i legislacyjnych w obszarach energii i klimatu.

Aktualnie na wokandzie unijnych prac ustawodawczych są dwa istotne dokumenty, które będą miały istotny wpływ na

działalność sektora ciepłowniczego w Polsce. Mowa tu regulacjach dotyczących kształtu rynku energii elektrycznej oraz długoterminowej strategii dekarbonizacji.

Kształt rynku energii elektrycznej (market design)

Dyrektywa i rozporządzenie dotyczące rynku wewnętrznego energii elektrycznej, podobnie jak dyrektywa o OZE, wchodzą w skład tzw. pakietu zimowego (Czysta energia dla wszystkich Europejczyków). Negocjacje międzyinstytucjonalne (trylogii) zmierzające do wypracowania ostatecznego kształtu tego dokumentu rozpoczęły się w czerwcu br. Prace realizowane są pod przewodnictwem prezydencji austriackiej, której ambicją jest ich zakończenie jeszcze w tym roku. Z punktu widzenia polskiego sektora ciepłowniczego najistotniejszym punktem negocjacyjnym będzie kryterium emisyjności, czyli 550 kg CO2/MWh. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaproponowała rozwiązanie prawne pozwalające na wypełnienie tego kryterium dla węgla spalanego w jednostkach kogeneracyjnych.

Długoterminowa strategia dekarbonizacyjna

Przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej poprosili Komisję Europejską o przedstawienie najpóźniej do końca marca 2019 r. propozycji strategii w sprawie długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego. Póki co, prace nad strategią są na bardzo wczesnym etapie. W sierpniu br. Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne w tej sprawie. Dokument konsultacyjny jest przygotowany w formie pytań, a odpowiedzi na nie zostaną przeanalizowane przez Komisję Europejską oraz będą stanowić wkład w dokument strategii. Izba została zaproszona do udziału w tych konsultacjach. Dokument zostanie ogłoszony przez Komisję Europejską w listopadzie – przed Szczytem Klimatycznym COP24 w Katowicach. Strategia będzie dokumentem nielegislacyjnym.

Jacek Szymczak

prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie