Pierwszy obowiązkowy element uchwały to określenie częstotliwości odbierania odpadów od właściciela nieruchomości.

Częstotliwość odbioru

Zachodzi tu korelacja z postanowieniami gminnych regulaminów utrzymania czystości i porządku, bowiem stosowne regulacje obligatoryjnie muszą znaleźć się również w tym akcie prawa miejscowego. Skoro tak jest, to zarówno regulamin, jak i przedmiotowa uchwała powinny zawierać spójne regulacje. Zdaniem wojewody śląskiego (rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.450.2016 z 1 września 2016 r.) oznacza to m.in., że regulując kwestię dotyczącą częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Rada powinna uwzględnić wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, a zatem określić częstotliwość odbierania zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (tj. przeterminowanych chemikaliów, zużytych akumulatorów oraz zużytych opon). Pominięcie w tych postanowieniach którejkolwiek z frakcji bądź uwzględnienie w nich niekompletnej frakcji odpadów zawsze będzie skutkowało koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały z uwagi na niepełną, a przez to nieprawidłową realizację delegacji ustawowej wynikającej z art. 6r ust. 3 ustawy – w zakresie określenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 15 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 1777/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Określić częstotliwość to znaczy podać, w jakich odstępach czasu odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości.

Pierwotnie swoboda organów...