Nowe wymagania określone w opublikowanych w grudniu 2015 r. przez Komisję Europejską założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) i bezodpadowej (zero waste) stawiają przed Polską w perspektywie 2030 r. nowe, jeszcze ambitniejsze wyzwania. Jakie problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy, zdaniem przedstawicieli instalacji regionalnych oraz samorządów, rozwiązać w najbliższym czasie?

Polska w ostatnich latach zrobiła wiele w kierunku poprawy sytuacji w gospodarce odpadami, wiele jest jeszcze jednak do zrobienia. Rozpoczęto budowę kompleksowego systemu gospodarowania odpadami. Aby się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, należy rozwiązać w pierwszej kolejności problemy, które zostały już zidentyfikowane w pierwszych latach „rewolucji śmieciowej”.

Pierwszy z nich to brak jednoznacznych, określonych wymagań technicznych dla instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, co wynika z ostatniej zmiany definicji instalacji regionalnej oraz z rezygnacji z wprowadzenia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Część instalacji, podejmując działania w zakresie dostosowania się do wymagań zawartych w rozporządzeniu MBP, poniosła nakłady na realizację tych wymagań. Sytuacja taka stawia duże wyzwanie przed opracowującymi nowe WPGO. Brak także jasno określonych wymagań dotyczących określenia rodzajów i jakości odpadów powstałych po procesie MBP, co prowadzić może do patologii polegających na nadawaniu dowolnych kodów odpadów czy parametrów tych odpadów.

Problemy dla branży, problemy dla gmin

Dla gmin...