Od połowy 2013 r. trwa tzw. rewolucja śmieciowa, zapoczątkowana nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. Zarówno kolejne jej nowelizacje, jak i zmiany wprowadzane przez nowelizacje innych ustaw w mniejszym lub większym stopniu wpływały na kształt i wartość rynku odpadów komunalnych.

We wrześniu 2014 r. wartość zawartych przez gminy umów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów oszacowaliśmy na ok. 3,3 mld zł. Wartość ta z roku na rok systematycznie rosła i obecnie, na podstawie analizy z września 2017 r., określiliśmy ją na ok. 3,7 mld zł. Po doliczeniu, na podstawie przyjętych wskaźników, składników nieobjętych analizowanymi postępowaniami, takich jak zagospodarowanie odpadów w gminach, które ogłosiły przetargi tylko na odbiór oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w przypadku nieobjęcia ich systemem gminnym, rynek odpadów komunalnych w Polsce w 2017 r. wyceniamy na ok. 5,3 mld zł.   Rys. 1. Szacowany udział analizowanych postępowań w całkowitej wartości rynku odpadów komunalnych

Zmiany wartości kontraktów to nie tylko skutek zmian prawnych i sytuacji makroekonomicznej. To także efekt coraz lepszego rozeznania gmin co do ilości wytwarzanych na własnym terenie odpadów, która przy ogłaszaniu pierwszych postępowań w bardzo wielu przypadkach okazywała się diametralnie odbiegająca od rzeczywistości – i to w obu...