W przekazanym do Sejmu załączniku do projektu zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków postawiono tezę, że powodem nieuzasadnionego wzrostu cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych było łączenie przez organy gminy funkcji właściciela przedsiębiorstwa wod-kan, organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przedstawiciela odbiorców usług. Szkoda, że zauważono to dopiero po kilkunastu latach obowiązywania starych przepisów. 

Szkoda również, że obok tej wady ustawy znowelizowanej w październiku nie zauważono i nie zmieniono innych, które sprzyjały i nadal będą sprzyjać wzrostowi kosztów usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Ponieważ Ministerstwo Środowiska zapowiada kolejną nowelizację, pozwolę sobie przedłożyć postulaty, które mogą być przydatne w jej przygotowaniu.  Kosztowa formuła ceny Zasady ustalania taryf określono w ustawie w rozdziale 4 (art. 20 do 23). Jedyna zmiana w tych przepisach dotyczy okresu obowiązywania taryf. Na początku stycznia ukazał się projekt nowego rozporządzenia. Nie zmienia on istotnie zasad ustalania taryf. Wprowadza jedynie nowy limit dotyczący zysku oraz nowe ograniczenia związane z możliwościami kalkulowania zaliczania amortyzacji do niezbędnych przychodów. Zgodnie z przepisami zawartymi w obowiązującym jeszcze na początku stycznia rozporządzeniu, a także w dostępnym w Internecie projekcie nowego rozporządzenia, podstawą kalkulacji taryfowych cen i stawek są niezbędne przychody planowane w okresie obowiązywania taryf. Kalkuluje się je...