Warta i jej zlewnia od ponad 150 lat budzą duże zainteresowanie. Niestety problemy gospodarczego wykorzystanie rzeki, zagospodarowania jej doliny oraz ich ochrony nie są, jak dotąd, w pełni rozwiązane. Zatem interesującą i potrzebną inicjatywą była zorganizowana przez poznańskiego radnego Krzysztofa Mączkowskiego „Debata Warciańska”, dotycząca możliwości wykorzystania Warty dla celów turystyczno-rekreacyjnych oraz jako drogi wodnej, a także ochrony zasobów przyrodniczych rzeki i jej doliny. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego przewiduje modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń (obwałowań, pompowni), regulację oraz odbudowę rzek i kanałów, a także budowę zbiorników retencyjnych. Dla ochrony czystości dorzecza Warty przewidziano 51 inwestycji, tj. 29 oczyszczalni ścieków (w tym 21 z siecią kanalizacyjną) i 22 sieci kanalizacyjne. Plan przewiduje także budowę 73 zbiorników retencyjnych oraz piętrzenie 49 jezior. Pojawiające się tendencje, zmierzające do podniesienia rangi żeglugi śródlądowej, stwarzają szansę reaktywowania również żeglugi na Noteci i Warcie. Zróżnicowane środowisko przyrodnicze i kulturowe dolin oraz same rzeki sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku, które łącznie z żeglugą i transportem wodnym mogą być nową szansą gospodarczego rozwoju na obszarach gmin położonych w ich dolinach. Warta została jednak zaliczona do dróg wodnych o znaczeniu regionalnym w najniższych klasach. Urządzenia portowe i budowle hydrotechniczne od lat nie remontowane i nie modernizowane...