Zmiany w przepisach Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wprowadzone Ustawą z 19 lipca 2019 r. nowelizującą ustawę o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 1579), dotyczą m.in. tzw. usuwania odpadów – rozdz. 8 w dziale II ustawy o odpadach. Zmiany te zostały przedstawione w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego”, poniżej ich analiza jest kontynuowana.

Przekonstruowany przepis art. 26 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 701, ze zm., dalej u.o.) dotyczy usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania. Tryb postępowania dotyczącego usunięcia odpadów z takiego miejsca określono wcześniej mianem „trybu podstawowego”, gdzie obowiązek usunięcia jest, co do zasady, adresowany do posiadacza odpadów w nielegalny sposób (w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym) gromadzącego odpady (art. 26 ust. 1). Posiadacz powinien ten obowiązek wykonać niezwłocznie, co należałoby rozumieć w sposób już tradycyjnie dla tego określenia przyjęty w doktrynie i orzecznictwie – najszybciej, jak to jest możliwe, bez zbędnej zwłoki, co, oczywiście, nie musi oznaczać „natychmiast”. W grę wchodzi tu przede wszystkim znalezienie miejsca, gdzie odpady będą mogły być zgromadzone już legalnie, a w szczególności poddane przetworzeniu w sposób zgodny z hierarchią odpadów (art. 19 u.o.) oraz zasadami określającymi tryb przejmowania odpadów przez...