Pomimo wejścia w życie Ustawy z 7 kwietnia 2017 r. nowelizującej ustawę z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), zmieniającej zasady wyboru członków rad nadzorczych i zarządów funduszy oraz wygaszającej mandaty tych pierwszych, samorządy województw starały się zablokować wymianę kadr w tych instytucjach. W związku z przeciągającym się impasem 7 lipca 2017 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację Prawa ochrony środowiska, która ma ostatecznie zakończyć spór toczący się wokół funduszy.

Nowela kwietniowa

Kwietniowa nowelizacja P.o.ś. skupiała się przede wszystkim na zmianie przepisów art. 400f i 400j, określających liczebność oraz tryb powoływania członków rad nadzorczych i zarządów funduszy. Nowe przepisy spowodowały wygaśnięcie mandatów wszystkich dotychczasowych członków rad nadzorczych (RN) funduszy od 24 maja br. Wobec powstałych wakatów oraz zgodnie z przepisami noweli kwietniowej niezwłocznie rozpoczęto proces powoływania nowych RN. Zdecydowaną większość członków w składach nowo powołanych rad (4 z 5 członków) stanowią osoby związane z administracją rządową. Naturalną konsekwencją zmian miała być też wymiana członków zarządów funduszy. Proces ten wymuszały zresztą bezpośrednio nowe regulacje. Przepis art. 3 ust. 4 noweli kwietniowej wyznaczał bowiem nowym RN czternastodniowy termin, liczony od dnia powołania, na skierowanie do zarządu województwa wniosku o powołanie członków zarządu danego funduszu.

Samorządy walczą

Nieuchronną, jak się wydawało, wymianę członków zarządów funduszy...