Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązuje już dwa lata. W kwietniu 2007 r. po raz pierwszy został sporządzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym”. Do 30 września 2007 r. w rejestrze prowadzonym od 1 lipca 2006 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zarejestrowało się 2586 wprowadzających sprzęt, 6276 zbierających zużyty sprzęt, 98 prowadzących działalność w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu, 58 prowadzących działalność w zakresie recyklingu bądź innych niż recykling procesów odzysku oraz pięć organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podstawą do opracowania ww. raportu były sprawozdania sporządzone i przekazane przez podmioty zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz wyniki kontroli prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu. Z uwagi na to, że na podstawie informacji zawartych w ww. sprawozdaniach dokonano analizy funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem, duże znaczenie ma rzetelność przesyłanych danych. Podkreślenia wymaga też fakt, że obowiązki sprawozdawcze weszły w życie od 1 lipca 2006 r., a więc dane przekazane przez przedsiębiorców dotyczyły III i IV kwartału 2006 r. W związku z powyższym należy stwierdzić, że dopiero „Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem” za 2007 r....