Rok 2012 i kolejna już edycja konkursu o tytuł Dyrektora Roku. Inicjatywa ta jest wspólnie organizowana przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Kapituła, po długich i trudnych rozważaniach, wytypowała pięciu nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2011.

Prowadzone przez zarządzaną przez kandydata spółkę inwestycje, zastosowane w niej
rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz działania w zakresie edukacji ekologicznej – to kryteria wyboru zwycięzcy. Zanim to jednak nastąpi, poznajmy naszych nominowanych:
 
Edward Jabłoński, prezes Zarządu SITA Zakład Oczyszczania Miasta w Bielsku-Białej
Jest on absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do 1998 r. pracował na stanowisku dyrektora naczelnego „Elektromontażu” w Krakowie, zaś w kolejnych czterech latach zarządzał krakowską spółką EKOKONSORCJUM EFEKT. W tym czasie przedsiębiorstwo wybudowało kompostownię odpadów organicznych, zielonych i osadów ściekowych. Spółka świadczyła też usługi komunalne – wywóz odpadów, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie Krakowa.
W 2002 r. E. Jabłoński został wiceprezesem Zarządu SITA Zakładu Oczyszczania Miasta w Bielsku-Białej, a od 2003 r. pełni funkcję jej prezesa. Przedmiotem działalności spółki jest kompleksowa gospodarka odpadami, likwidacja dzikich wysypisk, pielęgnacja terenów zieleni, wywóz nieczystości ciekłych, wynajem i serwis kabin WC oraz całoroczne utrzymanie czystości ulic i placów.
Od 2003 r. SITA powiększa obszar działania i uzyskuje wysoką rentowność. Dobra kondycja ekonomiczno-finansowa pozwoliła na sukcesywną wymianę znacznej części taboru (15 sztuk nowych śmieciarek). Spółka prowadzi także proces inwestycyjny, związany z budową nowego zaplecza technicznego. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na drugi kwartał 2014 r.
Nominowany do tytułu Dyrektora Roku 2011 jest pasjonatem nart. Poza tym wolny czas spędza na pływalni, w operze i teatrze.
 
Marian Kozera, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego RADKOM
Kandydat do tytułu Dyrektora Roku 2011 może się poszczycić 28-letnim stażem pracy, w tym sześcioma latami w branży gospodarki odpadami. Zarządzana przez niego spółka powstała w 1993 r. na bazie części majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomiu, a jej właścicielem jest Gmina Miasto Radom.
Do podstawowych zadań firmy należą transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, ich selektywna zbiórka oraz eksploatacja uruchomionego w 2008 r. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. RADKOM organizuje także gospodarkę odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi, utylizuje gaz składowiskowy i przetwarza go na energię elektryczną i cieplną oraz szerzy edukację ekologiczną.
W trakcie sprawowania przez M. Kozerę funkcji prezesa spółka otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Nagrodę Gospodarczą „Granitowy Tulipan” w kategorii Inwestycja Technologiczna roku 2011, a w XII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu była trzykrotnie zwycięzcą: „Mistrz Edukacji Ekologicznej”, „Lider sortowni” oraz „Złota bela makulatury”. Otrzymała też nagrodę finansową, ufundowaną przez WFOŚiGW w Warszawie. Poza tym RADKOM zdobył statuetkę za budowę systemu zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.
Marian Kozera jest człowiekiem wielu pasji. Jego hobby to przyroda, z ukierunkowaniem na kwiaty, ogrody, lasy, ptaki, a w szczególności najstarsze gatunki gołębi. Realizacji tych zainteresowań sprzyjają jego własny las oraz duża działka, na której z troską dba o rośliny. W swojej hodowli posiada kilka ras gołębi, m.in. najstarszą z nich – Kariery.
 
Andrzej Malara,prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach
Gdy rozpoczął pracę w tej firmie w 1987 r., była ona w fatalnej kondycji ekonomicznej. Został wyłoniony na stanowisko dyrektora w drodze konkursu, którego celem było znalezienie osoby zdolnej do wyprowadzenia przedsiębiorstwa z trudnej sytuacji.
Dla A. Malary branża odpadowa to bardzo pasjonujące zajęcie. Nieobce jest mu codzienne rozwiązywanie problemów związanych z odpadami i surowcami wtórnymi w różnych instalacjach MPGK: sortowniach, kompostowni czy służącej do produkcji paliwa alternatywnego. Zarządza przy tym świadomą i wykwalifikowaną 400-osobową kadrą.
Według A. Malary, aby w dzisiejszych czasach zaistnieć i utrzymać się na rynku odpadowym, trzeba nie tylko być nowatorskim, ale też mieć zacięcie desperata. Zarządzanie odpadami wymaga kreatywności i konsekwencji w realizowaniu swoich pomysłów. Zdaniem kandydata, gospodarka odpadami nie powinna podlegać podziałowi na zwolenników modelu liberalnego i komunalnego. Tego typu rozgraniczanie jest nie tylko szkodliwe, ale też utrudnia dochodzenie do racjonalnych rozwiązań. Optymalny wydaje się być tzw. model partnerstwa publiczno-prywatnego, wzorowanego na rozwiązaniach, które uwzględnią specyfikę polskiej gospodarki. Podstawą powyższego modelu powinno być m.in. wprowadzenie odpowiednich standardów usług i unieszkodliwiania odpadów, eliminowanie nieuczciwej konkurencji oraz stabilizowanie rynku. Kandydat jest zdania, iż dzisiaj zdrowy rozsądek i ciężka praca nie zawsze popłacają. W cenie, niestety, jest „cwaniactwo” i inteligencja nakierowana na zysk.
Po godzinach pracy A. Malara jest miłośnikiem nart i podróży, choć w tym ostatnim przypadku – dość niekonwencjonalnych. W latach 70. przejechał „maluchem” spory fragment Bliskiego Wschodu: Irak, Iran, Syrię i Jordanię. Podobną podróż odbył przez część Afryki. Jego hobby to także latanie szybowcami, squash i kitesurfing. Niestety, obecnie ma niewiele czasu na realizowanie marzeń o lataniu.
 
Andrzej Strykowski,prezes Zarządu Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” w Ostrowie Wielkopolskim
Na stanowisku prezesa ZOiGO „MZO” jest od 2008 r. Zakład zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów, organizując systemy ich gromadzenia, usuwania, przetwarzania i składowania wraz z zabiegami rekultywacyjnymi i edukacyjnymi. Opieką objęto odpady na obszarze kilkunastu gmin. Firma posiada kilkadziesiąt tysięcy klientów.
Pod kierownictwem A. Strykowskiego Zakład otrzymał wiele wyróżnień i certyfikatów, m.in. certyfikat Wielkopolska Jakość, Gazelę Biznesu, HIT 2011, nagrodę w kategorii „Zielony Kontakt” oraz nagrodę specjalną WFOŚiGW w Poznaniu w XII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu czy Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2010 (za halę sortowni).
Do najważniejszych osiągnięć spółki należy rozszerzenie rynku o kolejne gminy oraz wybudowanie nowej hali sortowni, na którą trafiają odpady z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, prowadzonej na terenie Ostrowa Wlkp. i okolicznych gmin. Niewątpliwym sukcesem Zakładu było też uruchomienie w lipcu 2011 r. nowej linii sortowniczej i wybudowanie kompostowni odpadów komunalnych w systemie pryzmowym (podstawowe obiekty technologiczne kompostowni zlokalizowano na łącznej powierzchni ponad 1,8 ha). Obecnie trwa rozbudowa składowiska odpadów o kolejną kwaterę o pojemności ok. 325 tys. m3. Inwestycja zostanie ukończona w 2013 r.
Andrzej Strykowski wolny czas przeznacza na sport, szczególnie szachy, piłkę nożną i koszykówkę. Poza tym z chęcią udaje się w podróże po Polsce i Europie. W ramach jego zainteresowań ważne miejsce zajmuje też muzyka (nie tylko klasyczna).
 
Andrzej Wojdyła, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM w Lubawce
W 1998 r. kandydat skomercjalizował ówczesny zakład budżetowy w Lubawce, a tym samym stworzył spółkę prawa handlowego, zatrudniającą dzisiaj 140 osób. SANIKOM specjalizuje się głównie w wykonywaniu usług związanych z odpadami i wodno-kanalizacyjnych.
Zarządzane przez A. Wojdyłę Przedsiębiorstwo początkowo swoje usługi świadczyło wyłącznie na terenie gminy Lubawka, a po przejęciu „Komunalspecu” spółka objęła swym zasięgiem także Kamienną Górę. Dziś udziałowcami SANIKOMU jest 17 gmin z powiatów kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego.
Andrzej Wojdyła jest twórcą Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, który budowany jest w Lubawce. Do inwestycji wartej ok. 43 mln zł przygotowywano się od 2005 r., jeszcze przed zmianą ustawy wprowadzającej nowy system zagospodarowania odpadów.
 
Kapituła wybierze zwycięzcę podczas wrześniowego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Wręczenie statuetek i dyplomów nastąpi podczas uroczystej Gali XVI Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON.
Zebrała i opracowała Magdalena Misiak