Podniesienie efektywności energetycznej jest koniecznym elementem realizacji celów stawianych przez Unię Europejską. Pomocny w tym zakresie jest program CARE+, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw branży chemicznej.
Ze strony polskiej za jego realizację odpowiada Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE).
Założenia, przebieg i wyniki programu
CARE+ zaprezentował Krzysztof Łokaj (PIPC) podczas konferencji pn. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach branży chemicznej”. Organizatorem spotkania, które odbyło się 1 marca br. w Warszawie, była Polska Izba Przemysłu Chemicznego. W ramach programu, realizowanego od 2008 r., przeszkolono kadrę inżynierską zakładów chemicznych w zakresie metodologii wykonywania audytu wewnętrznego, dostarczono podręczniki i narzędzia obliczeniowe, pomocne w liczeniu efektów energetycznych i finansowych przedsięwzięć energetycznych, a w 25 zakładach wykonano audyty energetyczne. Marek Pawełoszek z KAPE na podstawie obserwacji z przeprowadzonych szkoleń i audytów stwierdził, że efektywność wykorzystywania energii w zakładach jest bardzo zróżnicowana, w większości z nich monitoring zużycia energii jest oparty miesięcznych fakturach, a system zarządzania energią jest słabo rozbudowany lub nie ma go wcale. Na temat wewnętrznego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym mówił Artur Łazicki (KAPE). Krok po kroku przedstawił korzystanie z arkusza kalkulacyjnego wykorzystywanego przy przeprowadzaniu samodzielnego audytu. Wiele danych dotyczących zużycia energii w zakładzie, niezbędnych do jego wypełnienia, jest łatwo dostępnych i wymaga jedynie jednorazowego wprowadzenia. W drugiej części konferencji Agata Drewniak (PKPP Lewiatan) przedstawiła zagadnienie efektywności energetycznej w kontekście polityki środowiskowej Polski i UE. Zwróciła ona uwagę, że z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że Polska może poprawić swoją efektywność energetyczną u finalnych odbiorców energii do 2020 r. o 6,8%, wdrażając średnio ambitną politykę efektywnościową, lub o 10,9%, jeśli wdroży ambitne narzędzia do poprawy efektywności energetycznej. Jednak zgodnie z pakietem klimatycznym, Polska musi osiągnąć do 2020 r. 20-procentową poprawę w tym zakresie. Co zatem należałoby zrobić? Zdaniem A. Drewniak konieczne jest m.in. przyjęcie polityk sektorowych dla energochłonnych przemysłów: stalowego, chemicznego, papierniczego oraz metali nieżelaznych, z uwzględnieniem wdrożenia technologii energooszczędnych i niskoemisyjnych w tych branżach, a także wykorzystanie przychodów z aukcji EU ETS III na rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Polsce.
Spotkanie zakończyła prezentacja Wojciecha Stawianego (NFOŚiGW) na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu na działania zmierzające w kierunku poprawy efektywności energetycznej.
 
Małgorzata Masłowska-Bandosz