Celem działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Postrzeganie ich przez pryzmat efektywności ekologicznej jest dobrym sposobem sprawdzania, czy prowadzone są właściwie oraz czy w ich wyniku uzyskuje się uchwytną poprawę stanu środowiska. Wnioski z takiego monitoringu mogą iść znacznie dalej. Usystematyzowana, racjonalnie zorganizowana metoda analizowania efektywności ekologicznej pozwala na bieżące korygowanie zasad przyznawania środków lub na wprowadzanie okresowych preferencji wybranym zamierzeniom. Najważniejszy efekt ekologiczny Przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia funduszem jest około stu. Przy tak wielkiej różnorodności ustalenie kryteriów i porównywanie projektów ze sobą nie jest sprawą prostą. W województwie zachodniopomorskim przeprowadzono analizy i oceny efektywności pracy tutejszego Funduszu za rok 2001 i 2002. W przyjętej metodyce uwzględniono wymiar efektu ekologicznego, analizę uzyskanych efektów ekologicznych, wielkości sumaryczne tych efektów w poszczególnych dziedzinach oraz stopień finansowego wsparcia zrealizowanych zadań. Przyjęto założenie, że efektem ekologicznym jest wartość zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń w wyniku realizacji rozpatrywanego zamierzenia. Jako wymiar efektu określiliśmy dla każdej z trzech sfer chronionego środowiska rodzaje branych w rachubę zanieczyszczeń i charakterystycznych parametrów oraz jednostki, w jakich ich wielkości są określane. Przykładowo, w przypadkach oczyszczalni ścieków rozpatrywane były: BZT5 (w Mg O2/rok), zawiesina ogólna (Mg/rok), azot ogólny (Mg N/rok)...