Istnieje wiele możliwych rozwiązań w zakresie formy organizacyjnej inwestora w gospodarce odpadami. Przeważnie najprostsze rozwiązania są najlepsze, jednak czasami warto troszkę skomplikować sytuację, aby odnieść innego rodzaju korzyści.   W klasycznym układzie inwestorem może być miasto/gmina, związek międzygminny, porozumienie międzygminne reprezentowane przez jeden samorząd, spółka prawa handlowego (najczęściej z o.o. lub akcyjna), założona przez jeden lub więcej samorządów bądź związek międzygminny, a także podmiot prywatny realizujący zlecone działania podmiotu samorządowego lub jego związku. Nie ma jednego dobrego rozwiązania i należy w każdym przypadku dokonać dogłębnej analizy sytuacji. Wymaga to wzięcia pod uwagę aspektów zarówno ekonomicznych, jak i organizacyjnych.   Gmina Jednostka samorządowa, jaką jest gmina dysponująca odpowiednimi funduszami oraz kadrą zdolną poprowadzić inwestycję, może realizować ją samodzielnie lub jako lider porozumienia międzygminnego. Najprostszą formą organizacyjną wydaje się prowadzenie zadania przez gminę. Podstawową wadą tego rozwiązania jest zwiększenie kosztu inwestycji z powodu niemożności odzyskania podatku VAT. Ponadto struktura organizacyjna urzędu nie zawsze sprzyja prowadzeniu tego typu inwestycji. Należałoby w tym celu wydzielić kilka osób prowadzących temat, oddelegowanych tylko do tego zadania lub do realizacji tego typu przedsięwzięć. Siłą rzeczy musi to być zespół multidyscyplinarny, na czele którego powinien stać „project manager” z odpowiednim umocowaniem w strukturze organizacyjnej urzędu. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania oraz wymagane zaangażowanie na...