Zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej zabrania się składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych na składowisku. Zastosowanie linii do segregacji odpadów powinno przyczynić się do spełnienia obowiązujących wymogów prawnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ostatnim czasie w Polsce budowane są linie do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych, a niektóre z linii już funkcjonują. Zastosowane na tych liniach sita wibracyjne i sita bębnowe w znacznym stopniu pozwalają zmniejszyć zawartość frakcji mineralnej w składowanych odpadach. Zawartość ta może dochodzić do 30-40%, jeśli odpady są zbierane z terenów zabudowy mieszkaniowej, a do celów energetycznych (grzewczych) używany jest węgiel kamienny. Odzyskana na liniach sortowniczych frakcja mineralna znajduje szereg zastosowań, m.in. jako warstwa izolacyjna na składowisku odpadów, do zabezpieczania skarp składowiska lub do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych. Rysunki i Tabele (PDF) Segregacja odpadów W sortowniach odpadów komunalnych zmieszanych prowadzony jest technologiczny proces odzysku R15. Polega on na odsianiu ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji mineralnej (np. kamienie, piasek) o kodzie 19 12 09. Następnie wydziela się opakowania z tworzyw sztucznych, z metali i ze szkła o kodach 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 oraz odpady z tworzyw sztucznych i gumy, z metali oraz ze szkła o kodach 19 12 02, 19 12 03, 19 12...