Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny
P. Korzeniowski (red.)
Warszawa 2010
ISBN 978-83-7641-298-6
Opracowanie ma charakter analizy prawnej i obejmuje omówienie aktualnych praw i obowiązków przedsiębiorców, związanych z ochroną środowiska. Przedstawiona problematyka opiera się na analizie ustawodawstwa, orzecznictwa oraz literatury. Głównym celem poradnika jest próba uporządkowania niezbędnych pojęć, a omawiane zagadnienia,
opisano w sposób konkretny i kompleksowy. Całe opracowanie podzielono na 36 rozdziałów ujętych w dwóch częściach. Pierwsza obejmuje informacje ogólne, związane z obowiązującym systemem prawa ochrony środowiska oraz jego najważniejszymi instytucjami. Zostały tam przedstawione np. instrumenty finansowo-prawne ochrony środowiska oraz systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. Ponadto wyjaśniono, jaka jest odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska. Z kolei część druga zawiera typologię praw i obowiązków przedsiębiorców w regulacjach sektorowych m.in. w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami. Wyszczególniono w niej również obowiązki wynikające z korzystania z kopalin użytecznych. Opracowanie powinno pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu mechanizmu ich funkcjonowania w procesie gospodarczym. W publikacji uwzględniono stan prawa i najważniejszej literatury na 30 czerwca 2010 r.. Książka została wydana przez Difin.
 
Zarys metodyki organu ochrony środowiska w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
B. Rakoczy
Warszawa 2010
ISBN 978-83-89696-02-9
Ideą opracowania było wskazanie praktycznych rozwiązań stosowanych w postępowaniu prowadzonym przez organy ochrony środowiska, dotyczącym realizacji celów ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom środowiska i ich naprawie. Jest to przewodnik po skomplikowanych procedurach, związanych z postępowaniem administracyjnym w kwestiach dotyczących ochrony środowiska. Na łamach lektury wyszczególniono te elementy, które mogą w praktyce wzbudzać najwięcej wątpliwości oraz trudności. Praca została podzielona na sześć rozdziałów, w których zawarto informacje dotyczące podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym, z zaakcentowaniem problematyki stron postępowania oraz podmiotu na prawach stron. Przeanalizowano w niej wszczęcie postępowania, z uwzględnieniem charakteru prawnego zgłoszenia szkody w środowisku, kwestie dotyczące postępowania dowodowego, rozstrzyganie spraw, a także sposoby zakończenia postępowania. Końcową część poświęcono problematyce kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych. Książka jest cenną pomocą zarówno dla zgłaszających negatywne zmiany lub zagrożenia w środowisku, jak i dla wielu organów administracji publicznej, które są kompetentne w zakresie zapobiegania lub usuwania szkód. Została wydana przez PZiTS/Wielkopolski na zlecenie RDOŚ w Poznaniu.
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym.
Praktyczny poradnik prawny
M. Bar, J. Jędrośka
Wrocław 2010
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca zgody na realizację przedsięwzięcia jest kluczowym z punktu widzenia ochrony środowiska, dokumentem wymaganym w trakcie procesu inwestycyjnego. Zaprezentowany poradnik prawny krok po kroku instruuje czytelnika, jak uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie danej inwestycji w zgodzie z naturą. W pierwszych rozdziałach opracowania przedstawiono uwarunkowania procesu inwestycyjnego wynikające z przepisów ochrony środowiska. W dalszej części podano przykłady przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko. Istotny jest rozdział o wymaganiach stawianych przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o kryteriach dotyczących samego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W poradniku opisano też postępowanie w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a także procedurę udziału społeczeństwa i zakres uprawnień organizacji ekologicznych. W końcowej części książki znajdują się instrukcje przedstawiające kolejne etapy procedury wydawania decyzji środowiskowej oraz wzory decyzji i postanowień. Publikacja w formie drukowanej, a następnie bindowanej dostępna jest we wrocławskim Centrum Prawa Ekologicznego.
 
Gdzie zamawiać książki
 
Difin
00-768 Warszawa, ul. F. Kostrzewskiego 1
tel. (22) 851 45 61, fax (22) 841 98 91
ola.zagrabska@difin.pl
www.difin.pl
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
61-485 Poznań, 28 Czerwca 1956 223/229
tel. (61) 831 11 77
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
www.poznan.rdos.gov.pl


Centrum Prawa Ekologicznego
50-062 Wrocław, pl. Solny 16
tel. (71) 341 02 34
fax (71) 341 01 97
cpe@eko.wroc.pl
www.cpe.eko.org.pl
 
Przygotowała Barbara Krawczyk