Elektrownia wiatrowa jest źródłem o dużej mocy akustycznej, powodującym zmiany klimatu akustycznego w otoczeniu miejsca jej posadowienia.

 Źródłami hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe są hałas powstający w wyniku pracy przekładni i generatora (hałas mechaniczny) oraz szum aerodynamiczny, spowodowany obracającymi się łopatami wirnika. Natężenie hałasu elektrowni (farmy) wiatrowej jest uzależnione od wielu czynników, takich jak poziom mocy akustycznej, ukształtowanie terenu, prędkości i kierunek wiatru, wysokość wieży, a także ilość turbin. Znaczenie hałasu Hałas jest jednym z głównych czynników analizowanych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni (farmy) wiatrowej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma charakter rozstrzygnięcia wstępnego względem przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego i pełni wobec niego funkcję prejudycjalną. Nie zawsze jednak w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej będzie przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której inwestor zostanie zobowiązany przedstawić w raporcie OOŚ dokładne obliczenia akustyczne. Decyzja środowiskowa dla farm wiatrowych o łącznej mocy nominalnej elektrowni mniejszej niż 100 MW oraz elektrowni lokalizowanych poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej może być wydana w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia, jeśli organ prowadzący postępowanie – po uzyskaniu wymaganych prawem opinii – stwierdzi brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Choć praktyka dowodzi,...