Nazwa konkursu/nr naboru
Data ogłoszenia konkursu
Ostateczny termin składania wniosków
Budżet
Instytucja odpowiedzialna
Zakres/cel
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do
wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii
wrzesień/październik 2012 r.
Ok. 4,8 mln euro
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego/ Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii,
- poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,
- przedsięwzięcia termomodernizacyjne służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Dotacja do 70% wydatków kwalifikowalnych
Program Priorytetowy NFOŚiGW, 5.4. Efektywne wykorzystanie energii.
Część 1. Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach
16 lipca 2012 r.
31 października 2012 r.
14,1 mln zł
NFOŚiGW
- przeprowadzenie audytów energetycznych, dotacja do 70% kosztów kwalifikowalnych
7. Program Ramowy, EURATOM, Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, FP7-Fission-2013
 
10 lipca 2012 r.
13 listopada 2012 r.
55,189 mln euro
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- gospodarka odpadami radioaktywnymi,
- systemy reaktorowe: bezpieczeństwo istniejących instalacji jądrowych, zaawansowane systemy nuklearne dla zwiększenia bezpieczeństwa, przekrojowe aspekty systemów nuklearnych, zaawansowane systemy dla nieelektrycznego wykorzystania energii jądrowej
 - ochrona przed promieniowaniem: kwantyfikacja ryzyka dla ekspozycji o niskich dawkach promieniowania (w tym medyczne wykorzystanie promieniowania), nagłe wypadki i zarządzanie w sytuacji powypadkowej, krajowe działania badawcze w innych obszarach
7. Program Ramowy, program szczegółowy COOPERATION, temat 7. Transport, Zrównoważony transport powierzchniowy (w tym europejskie zielone samochody), FP7-SST-2013-RTD-1
 
 
10 lipca 2012 r.
14 listopada 2012 r.
110,95 mln euro
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- ekologiczny transport powierzchniowy,
- promowanie i pobudzanie zmian w wyborze środków transportu i rozładowywanie ruchu w korytarzach transportowych
- zapewnienie zrównoważonego transportu miejskiego
- poprawa bezpieczeństwa i ochrony
- wzmacnianie konkurencyjności
7. Program Ramowy, program szczegółowy COOPERATION, temat 5. Energia, konkurs Energia – część pierwsza
FP7-ENERGY-2013-1
10 lipca 2012 r.
28 listopada 2012 r.
107,5 mln euro
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- generowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: fotowoltaika, wiatr, energia geotermalna, energia z oceanu, energia wodna,
- produkcja paliwa odnawialnego (biomasa),
- odnawialne źródła energii dla ogrzewania i chłodzenia: słoneczna energia cieplna niskich i średnich temperatur,
- technologie wychwytywania i składowania CO2 dla bezemisyjnego generowania mocy,
- technologie czystego węgla,
- inteligentne sieci energetyczne
7. Program Ramowy, program szczegółowy COOPERATION, temat 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne, ICT dla zielonych samochodów, FP7-2013-ICT-GC
 
10 lipca 2012 r.
4 grudnia 2012 r.
40 mln euro
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- elektromobilność
7. Program Ramowy, program szczegółowy COOPERATION, temat 4. Nanonauki, Nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, budynki energooszczędne – wspólny konkurs Nanotechnologii i Środowiska, FP7-2013-NMP-ENV -EeB
10 lipca 2012 r.
4 grudnia 2012 r.
116 mln euro
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- nanotechnologia dla wielofunkcyjnych lekkich materiałów konstrukcyjnych i komponentów,
- bezpieczne, energooszczędne i dostępne cenowo materiały ekoinnowacyjne dla kopert budowlanych i/lub partycji w celu zapewnienia zdrowszego środowiska wewnątrz budynków,
- integracja technologii dla energooszczędnych rozwiązań w renowacji budynków publicznych
- zintegrowane systemy kontroli i metodologie do monitorowania i poprawy działania energetycznego budynków
- optymalne metodologie projektowania dla energooszczędnych budynków zintegrowanych z sąsiednimi systemami energetycznymi
- osiąganie wysokiej wydajności poprzez dogłębne unowocześnianie w przypadku budynków komercyjnych, energooszczędne unowocześnianie i odnawianie istniejących budynków dla zrównoważonych dzielnic miejskich
 
Opracowanie: Adriana Zalewska, DC Centrum, Poznań
 
 
Pełna wersja artykułu, zawierająca linki do dokumentacji konkursowej, jest dostępna tutaj