Europejskie doświadczenia w obszarze ochrony środowiska, która jest fundamentalnym zadaniem Wspólnoty Europejskiej, są bardzo zróżnicowane. Już w odległych czasach podejmowano działania w celu ochrony środowiska, w tym usuwania nieczystości takich jak odpady. Przede wszystkim, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne obywatelom, a w późniejszych latach także stworzyć skuteczny system ich zagospodarowania pod kątem ekologicznym i ekonomicznym, w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Niniejszy artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na działania, które przyczyniły się do stworzenia podwalin dla obecnie funkcjonujących systemów zarządzania środowiskiem w Europie. Analizy angielskich, niemieckich i holenderskich działań, które niekiedy były prekursorskie w skali światowej, są szczególnie wartościowe. Będąc świadkami długofalowego procesu dostosowania polskiego systemu ochrony środowiska do zaleceń wydanych przez Radę Wspólnot Europejskich, które wymagają wielu zmian instytucjonalnych, technologicznych, znacznych nakładów finansowych oraz prowadzenia działań zwiększających świadomość ekologiczną społeczeństwa, warto być otwartym na sprawdzone europejskie doświadczenia. Jedną z podstawowych zasad polityki wspólnotowej jest nadrzędność prawa europejskiego nad prawem poszczególnych krajów członkowskich. Regulacje ekologiczne Unii Europejskiej są niezwykle rozbudowane, a do prawa poszczególnych państw członkowskich są przenoszone za pomocą wielu ustaw oraz rozporządzeń. Na pewno nie bez znaczenia dla Polski jest możliwość wykorzystania europejskich doświadczeń, dotyczących tworzenia regulacji prawnych oraz zasad zarządzania środowiskiem. Gospodarka odpadami w Anglii Historia tworzenia się angielskiego systemu zarządzania środowiskiem...