Benchmarking Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych, przeprowadzany co roku przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, jest ważnym narzędziem stosowanym do celów analizy zarządczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Najnowszą ankietę tego typu przeprowadzono w 2019 r.

W badaniu ankietowym za rok 2018 wzięło udział 176 podmiotów wodociągowo-kanalizacyjnych. Zostały one podzielone na grupy przedsiębiorstw według kryterium liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na małe – obsługujące do 20 tys. mieszkańców, średnie – obsługujące od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców i duże – obsługujące ponad 100 tys. mieszkańców.

35 podmiotów to przedsiębiorstwa kwalifikujące się do grupy małych, 103 do średnich i 38 do grupy dużych podmiotów. Mając na uwadze formę prawną przedsiębiorstw, największy udział wśród ankietowanych w roku 2019 stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (86,93%), następnie spółki akcyjne (7,39%), najmniej zaś jest zakładów budżetowych oraz gmin (5,68%). Działalność związaną wyłącznie ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków w badanej grupie prowadzi 109 przedsiębiorstw (61,93%), pozostałe 67 (38,07%) są podmiotami wielobranżowymi.

Garść statystyk

Ujęte w raporcie przedsiębiorstwa – w liczbie 176 – w odniesieniu do danych z Głównego Urzędu Statystycznego stanowią ok. 9,41% (w stosunku do łącznej liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2018 roku, która wynosiła 1870) wszystkich tego typu przedsiębiorstw w...