Natura 2000 to unijna sieć obszarów objętych ochroną przyrody. Celem jej utworzenia jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy. Realizując przedsięwzięcie na tym terenie, inwestor musi liczyć się z wieloma ograniczeniami. Z jakimi problemami wiąże się realizacja inwestycji na obszarach objętych siecią Natura 2000? Jakie są sposoby na ich rozwiązanie?

prof. dr hab. inż.Andrzej Kraszewski, minister środowiska Dbałość o przyrodę nie stoi w sprzeczności z prowadzeniem inwestycji rozwojowych, np. infrastrukturalnych. Na obszarach Natura 2000 mogą być realizowane nawet przedsięwzięcia komercyjne, jeżeli ich ocena oddziaływania na środowisko wykaże, że nie wpływają one negatywnie na siedliska i gatunki, dla ochrony których ustanowiono „obszar naturowy”. Jeżeli tak nie jest, to zgodę otrzymają inwestycje realizujące interes publiczny, np. drogi, linie energetyczne i instalacje zagospodarowania odpadów. Warunkiem jest wykazanie, że nie ma ekonomicznie i społecznie sensownej alternatywy dla wykonania tego typu projektów na obszarze Natura 2000. Inwestor otrzyma zgodę, ale będzie zobowiązany dokonać kompensacji przyrodniczej na zniszczonych siedliskach. Dzięki zmianom przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz działaniom podejmowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć infrastrukturalnych uległ znacznemu skróceniu z 300 do 100 dni. Gdyby prawo, które weszło w życie w...