Typowy przebieg procesu recyklingu samochodów w stacjach demontażu samochodów (SDS) wyznaczony jest przez szereg czynników funkcjonalnych i wymogów organizacyjnych. Demontaż wiąże się z czynnościami o charakterze obligatoryjnym, np. z osuszaniem pojazdów, usuwaniem elementów niebezpiecznych – gaśnic, akumulatorów – odseparowaniem szkła, tworzyw sztucznych itp. W zależności od wybranej metody recyklingu (recykling produktowy, materiałowy czy energetyczny1) są jednak procesy, które mogą przebiegać wg różnych wariantów, w sposób fakultatywny. Stąd organizacja procesu demontażu w SDS zawęża się do problemów, związanych z wyborem metody recyklingu, planowaniem, harmonogramowaniem i sterowaniem procesami demontażu (rys. 1). Rys. 1. Przykładowy schemat struktury systemu demontażu pojazdów. Wszystkie elementy i materiały z demontażu samochodów gromadzone są w pojemnikach i na paletach w magazynach. Ich przeznaczenie może być różne. Mogą być wywiezione poza teren SDS przez odbiorców, którzy posiadają uprawnienia do utylizacji zdemontowanych elementów, lub też przetransportowane na wysypiska. Ponadto można je składować w magazynie SDS, w celu...