Koszty ogólnego zarządu w literaturze dotyczącej rachunkowości definiuje się zwykle jako koszty związane z utrzymaniem zarządu przedsiębiorstwa oraz z organizacją przedsiębiorstwa jako całości. Najczęściej dzieli się je na koszty administracyjno-gospodarcze i ogólnoprodukcyjne. 

Taki podział jest wystarczający dla małych przedsiębiorstw. W przypadku większych – nie pozwala na realną kontrolę tych kosztów i zaciemnia obraz działalności przedsiębiorstwa, nie mówiąc o rzeczywistym planowaniu, kontroli i rozliczeniu na potrzeby ustalania taryf. Sytuacja taka występuje zwłaszcza w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, które działają na terenie kilku gmin, czyli tzw. międzygminnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W artykule opisano zakres kosztów ogólnego zarządu i sposoby ich rozliczania na potrzeby ustalania taryf. Charakterystyka kosztów ogólnego zarządu Koszty ogólnego zarządu dotyczą funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i jego struktury organizacyjnej, najczęściej wyodrębnia się koszty:  zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa,  obsługi klienta i sprzedaży,  utrzymania budynków administracyjnych i ogólnego przeznaczenia,  ochrony i utrzymania zieleni,  dotyczące całości działalności przedsiębiorstwa.  Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa dotyczą wyodrębnionych działów administracyjnych. Najczęściej wydzielane są koszty:  zarządu,  działu księgowego,  działu kadr,  działu inwestycji i remontów,  działu administracyjnego,  samodzielnych specjalistów..  Wyodrębnia się także koszty działów obsługi klienta i sprzedaży. Są to głównie koszty wynagrodzeń z narzutami, świadczeń na rzecz pracowników, szkoleń, podróży służbowych, literatury fachowej, usług telekomunikacyjnych i wyposażenia miejsca pracy czy też amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.  W niektórych przedsiębiorstwach wyróżnia się koszty...