Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271), która weszła życie 20 lutego br., poszerzyła uprawnienia zamawiających w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu. Kontrowersje wywołał ust. 5, wprowadzany poprawką Senatu do art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), który określa te wymogi i opisuje sposób dokonywania oceny ich spełnienia.

W oparciu o tę regulację – w przypadku, gdy przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia są dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji bądź usługi albo roboty budowlane – zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Istota zmiany polega na fakultatywnym dokonaniu przez zamawiającego oceny negatywnej. Oprócz sprawdzenia, czy wykonawca właściwie zrealizował (w odpowiednim czasie) określoną ilość prac, co potwierdzane jest referencjami, zamawiający będzie też oceniał, czy firma daje rękojmię należytego wykonania zamówienia. Ocena ta będzie się opierać na podobnych zamówieniach niezrealizowanych lub nienależycie wykonanych w przeszłości.

Pełen wykaz zamówień

Aby potwierdzić zdolność wykonawcy do odpowiedniego wykonania zamówienia, zamawiający – na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od...