Przepisy Ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw weszły w życie 1 stycznia.

Wciąż jednak nie wiadomo, jak będą one wdrażane w praktyce, albowiem Ministerstwo Środowiska nie opublikowało dotąd ostatecznych wersji projektów rozporządzeń wykonawczych. Przedsiębiorcy są więc zdani na samych siebie, jak również na tworzenie rozwiązań dostosowawczych w oparciu o tekst ustawy oraz opublikowane wypowiedzi przedstawicieli resortu środowiska na ten temat.

Adresatami nowej ustawy są w pierwszej kolejności trzy grupy przedsiębiorców: podmioty pośredniczące w gospodarce odpadami – zużytymi bateriami i akumulatorami (dalej pośrednicy), przedsiębiorcy zbierający te odpady oraz przedsiębiorcy przetwarzający zużyte baterie i/lub zużyte akumulatory, a w szczególności prowadzący procesy odzysku R4-R6, czyli recyklerzy. Warto pochylić się nad dwiema pierwszymi grupami firm.

W uzasadnieniu rządowego projektu nowej ustawy napisano: Głównym celem zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) jest uszczelnienie systemu gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami oraz doprecyzowanie przepisów ustawy w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26 września...