Nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nałożone na gminy znowelizowanymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to dla wielu samorządów nie lada wyzwanie. Aby wesprzeć działania JST w tym zakresie, niezbędny może okazać się odpowiedni system informatyczny. Ponieważ ustawodawca dopuścił stosowanie różnych rozwiązań w obszarze zarządzania odpadami komunalnymi, również narzędzia informatyczne winny być uniwersalne i posiadać możliwości obsługi szerokiej palety zagadnień.

Pierwszy problem, jaki pojawia się w trakcie przygotowań do wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest kwestia wyboru dziedzin, które będą wspomagane narzędziami informatycznymi. Zintegrowany system Większość aktualnie dostępnych rozwiązań koncentruje się na funkcjach wprost wynikających z zapisów ustawy: obsługa składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, emisja decyzji, księgowanie i windykacja, rejestr działalności regulowanej czy sprawozdawczość. Tymczasem zanim gmina będzie na tym etapie, musi założyć bazę danych o nieruchomościach nazywaną też bazą referencyjną, bez której trudno dokładnie oszacować ilość wytwarzanych na jej terenie odpadów, a w konsekwencji prawidłowo zaprojektować logistyczną część systemu i wyliczyć koszty jego funkcjonowania, co jest niezbędne do ogłoszenia przetargu. Jeśli spojrzeć na tę problematykę jeszcze szerzej, okazuje się, iż co prawda władztwo nad odpadami powierzono samorządom, jednak funkcje operatorskie w tym zakresie realizować będą firmy, które wygrają przetargi, zaś niebagatelna część odebranych od mieszkańców odpadów trafi do regionalnych...