Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zajmuje się projektem JEREMIE od 2009 r. Jak ocenia Pan realizację tej inicjatywy?
Za uruchomieniem inicjatywy JEREMIE i przeznaczeniem na jej realizację ponad 500 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przemawiało wiele istotnych argumentów. Cieszy mnie fakt, że już dziś możemy stwierdzić, iż zaangażowanie największej w Polsce
kwoty na wdrożenie instrumentów

finansowych było dobrą decyzją. Dzięki JEREMIE mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których otrzymanie kredytowania w komercyjnych instytucjach finansowych jest utrudnione lub niemożliwe, zyskały stały i pewny dostęp do źródła finansowania działalności.
Ma to ogromne znaczenie dla efektywnego rozwoju regionalnego sektora MŚP, który stanowi siłę napędową gospodarki.

Co może Pan wskazać jako największe zalety JEREMIE?
Dużą zaletą JEREMIE jest elastyczny charakter wsparcia. Staramy się, aby oferowane w ramach inicjatywy produkty finansowe były jak najlepiej dostosowane do potrzeb przedsiębiorców i zmieniającego się rynku. Dlatego proponowane są produkty dedykowane start-upom czy poświęcone rozwiązaniom innowacyjnym. Na skuteczną dystrybucję środków pozwala natomiast rozbudowana sieć instytucji udzielających wsparcia. Pośrednicy 
finansowi rozlokowani są bowiem w większych i mniejszych miastach Wielkopolski, co umożliwia przedsiębiorcom szybkie dotarcie do źródeł finansowania na korzystnych zasadach. O powodzeniu JEREMIE w regionie świadczy również duże zainteresowanie inicjatywą wśród firm z sektora MŚP, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorstw.

Jaką kwotę wsparcia przekazano wielkopolskim przedsiębiorcom w ramach inicjatywy JEREMIE i ile środków pozostało jeszcze do wykorzystania?
Do tej pory w ramach realizacji inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce pośrednicy finansowi zawarli już ponad 6200 umów dotyczących pożyczek i poręczeń z przedsiębiorcami, którzy ze środków JEREMIE otrzymali ponad 708 mln zł. Pozwoliło to na pozyskanie przez firmy z sektora MŚP łącznego wsparcia w postaci kredytów i pożyczek w wysokości przewyższającej 1,6 mld zł. Z kolei biorąc pod uwagę umowy z pośrednikami finansowymi, w ramach przeprowadzonych przez Menadżera Funduszu Powierniczego konkursów wyłoniono dotychczas 16 pośredników i zawarto z nimi 44 umowy operacyjne, angażując łącznie w zakresie trzech produktów finansowych – pożyczki globalnej, reporęczenia i poręczenia portfelowego – ponad 880 mln zł. 

O czym świadczą te liczby?
Przytoczone liczby świadczą o niezwykłej efektywności inicjatywy i pozwalają na wyróżnienie Wielkopolski na tle innych regionów. Zaangażowanie dodatkowych środków w postaci wkładów własnych pośredników finansowych i innych instytucji udzielających wsparcia umożliwiło powiększenie
zasobów JEREMIE i zwielokrotnienie kwoty pierwotnie przeznaczonej przez Zarząd Województwa, bowiem obecnie umowy z pośrednikami opiewają na ponad 176% początkowej alokacji z WRPO 2007-2013 i Wielkopolska znajduje się już w zaawansowanej fazie drugiego obrotu środkami. W przypadku
inicjatywy JEREMIE możemy więc mówić o skutecznym wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej.

Jak pod względem realizacji JEREMIE wypada Wielkopolska w porównaniu z innymi województwami?
Wielkopolska jest pionierem we wdrażaniu inicjatywy w kraju. Stworzyła optymalną strukturę jej funkcjonowania. Angażując różnych partnerów, czyli Menadżera Funduszu Powierniczego i pośredników finansowych, mogliśmy zapewnić wykorzystanie ich wiedzy i znajomości sektora finansowego,
a także zaktywizować podmioty istniejące na lokalnym rynku. Mają to na uwadze, warto podkreślić, że około 30% wszystkich umów z przedsiębiorcami zostało zawartych właśnie w Wielkopolsce, przy czym inicjatywa wdrażana jest w siedmiu województwach w Polsce. Ze względu zaś na rewolwing środków w ramach JEREMIE, który występuje także w pozostałych regionach, na bieżąco organizowane są konkursy na pośredników finansowych.
Dlatego środki wspierające przedsiębiorców są dla nich zawsze dostępne.

Czym jest rewolwing?
System JEREMIE opiera się na rewolwingu, a zatem przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia dokonują zwrotu środków uzyskanych od pośredników finansowych. Pozwala to na wielokrotne wykorzystanie pieniędzy przez pośredników i MŚP, a w ten sposób na stworzenie długotrwałego mechanizmu, oferującego wielkopolskim firmom finansowanie pozadotacyjne. Środki JEREMIE są cały czas w obrocie i w przeciwieństwie do dotacji, pomimo nadejścia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, nie uległy wyczerpaniu, dlatego przedsiębiorcy nadal mogą z nich korzystać. Jednym z głównych celów samorządu województwa na lata 2007-2013 była budowa stałego mechanizmu wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie, co jest możliwe dzięki tej inicjatywie. 

Czy inicjatywa JEREMIE w przyszłej perspektywie 2014-2020 również będzie wspierać wielkopolskich przedsiębiorców?
Na ten moment środki inicjatywy JEREMIE są nadal dostępne dla przedsiębiorców w formie pożyczek i poręczeń. Wszystkie zwrócone do inicjatywy środki muszą zostać wykorzystane na ten sam cel – czyli na wsparcie przedsiębiorczości w regionie. Nie ulega wątpliwości, że dzięki realizacji inicjatywy JEREMIE Wielkopolska zyskała niezbędne doświadczenie we wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach perspektywy 2014- 2020. Jest to istotne z uwagi na pojawiające się od dawna zapowiedzi Komisji Europejskiej o zwiększeniu udziału zwrotnych form finansowania w wydatkowaniu środków funduszy unijnych w latach 2014-2020.


Czym JEREMIE w latach 2014-2020 będzie się różnić od realizowanego w latach 2007-2013? 
Już teraz wiemy, że w nowej perspektywie instrumenty finansowe będą mogły być wykorzystywane we wszystkich potencjalnych obszarach wsparcia, od konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez efektywność energetyczną, do wsparcia rozwoju miast. Przed zatwierdzeniem wkładu środków z WRPO jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia specjalnego badania ewaluacyjnego, określającego m.in. zapotrzebowanie i kształt instrumentów finansowych w konkretnych obszarach tematycznych. Dlatego w tym momencie ostateczne opisanie przyszłego funkcjonowania tej formy finansowania
w ramach nowego programu operacyjnego jest niemożliwe. Z pewnością będziemy bazować na pozytywnych doświadczeniach i wypracowanych dobrych praktykach, bowiem wnioski płynące z dotychczasowej realizacji inicjatyw JEREMIE, JESSICA i innych instrumentów finansowych utrzymują nas w przekonaniu, że jest to korzystna dla odbiorców postać wsparcia.