Rosnąca ilość produkowanych przez ludzi odpadów i jednocześnie wzrastające standardy jakości środowiska stawiają wiele wyzwań, jeśli chodzi o zorganizowanie sprawnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Istotny problem i obiekt zainteresowań w ostatnich latach stanowią odpady ulegające biodegradacji, których średni udział w odpadach komunalnych szacuje się na poziomie 30-40%. Nadal duża część tych bioodpadów, szczególnie w Polsce, trafia na składowiska, co nie tylko jest wbrew hierarchii postępowania z odpadami, ale także stanowi przeszkodę w osiągnięciu przyjętych założeń polityki środowiskowej Unii Europejskiej, zakładającej redukcję deponowanych odpadów biodegradowalnych do poziomu 35% w 2020 r. w odniesieniu do ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. Dodatkowo jest to również marnowanie cennego surowca, który – poddany recyklingowi organicznemu, popularnie nazywanemu kompostowaniem – może przekształcić się w wartościowy materiał, bardzo pozytywnie wpływający na parametry gleby, a uzyskany w sposób w zasadzie bezkosztowy i w zgodzie z naturą.

Poza systemem kompostowni przemysłowych duże znaczenie mają również kompostowniki przydomowe, w których bezpośrednio u źródła następuje sprawne zagospodarowanie wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów kuchennych i zielonych. Takie podejście można zaliczyć do recyklingu w obiegu zamkniętym, bardzo korzystnego z punktu widzenia zarówno obywatela, jak i gospodarki odpadami, a także przyjaznego środowisku naturalnemu. Mimo tych niewątpliwych zalet kompostowanie przydomowe nie jest...