W większości prowadzonych w kraju postępowań o przyznanie koncesji na roboty budowlane lub usługi wystąpiły trudności interpretacyjne na styku Ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU nr 19, poz. 101, z późn. zm.) i Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – P.z.p.). Stąd też ustawodawca precyzuje przepisy dotyczące niektórych procesów i pojęć występujących w tego typu transakcjach, co powinno ułatwić stosowanie P.z.p. w projektach opartych na koncesji oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).

Wzajemne relacje obu przywołanych ustaw będą nieco zmienione dzięki uchwalonej w październiku ubiegłego roku ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271).

Cykl życia produktu

W rezultacie tej nowelizacji ustawodawca wprowadził do polskiego prawa istotną definicję, która została dodana do treści art. 2. Mowa o „cyklu życia produktu”, przez co należy rozumieć „wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to jest badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie”. Doniosłość tej definicji jest trudna do przecenienia. Mimo że sporządzono ją na potrzeby zamówień sektorowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, to jednak...