Do obowiązków prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących przetargów publicznych. Zadanie to jest realizowane w szczególności poprzez dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień publicznych. W zależności od etapu postępowania o udzielenie zamówienia, w jakim wszczynana jest kontrola, wyróżnia się kontrolę uprzednią (przed podpisaniem umowy) i następczą (po zakończeniu postępowania i zawarciu umowy). Podlegają jej również podmioty prywatne, zobowiązane do stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Ponadto, zgodnie z art. 161 ust. 4 P.z.p., prezes UZP ma obowiązek przeprowadzenia kontroli udzielania zamówień na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Decyzję o wszczęciu kontroli podejmuje prezes UZP lub inna upoważniona przez niego osoba. Może ona polegać tylko na badaniu zgodności postępowania przetargowego z przepisami P.z.p. oraz aktami wykonawczymi, pomijając celowość zakupów, ich terminowość czy wielkość kwoty, jaka została przeznaczona na realizację zamówienia. Kontrola uprzednia Kontrola uprzednia może mieć charakter obligatoryjny (w przypadku postępowań o największych wartościach) lub fakultatywny. Jest ona przeprowadzana w przypadku robót budowlanych (jeśli wartość zamówienia bądź umowy jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych...