Do głównych zadań wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) należy kontrola przestrzegania przepisów prawnych z dziedziny ochrony środowiska oraz decyzji i pozwoleń ustalających warunki korzystania z zasobów przyrody. W kompetencjach WIOŚ znajduje się także edukacja kontrolowanego podmiotu w zakresie aktualnych norm i aktów prawnych.

Służby Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) od 2005 r. przy planowaniu i przeprowadzaniu działań kontrolnych kierują się, poza przepisami prawa krajowego, Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2001/331/WE ustalającymi minimalne kryteria działania inspekcji ochrony środowiska w państwach członkowskich. Dokumentem wewnętrznym obowiązującym w IOŚ, wydanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na mocy upoważnienia wynikającego z art. 4 ust.1 Ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska1,jest „Instrukcja przeprowadzania kontroli oraz podejmowania działań pokontrolnych przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska” z 2005 r2. Określono w niej zasady, sposób wykonywania oraz dokumentowania kontroli, a także podejmowania działań pokontrolnych przez inspektorów IOŚ w stosunku do podmiotów, które korzystają ze środowiska, w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska3, prowadzą instalację lub zakład, w rozumieniu art. 3 pkt 31 tej ustawy lub uczestniczą w obrocie wyrobami, które podlegają kontroli w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań.   Uprawnienia kontrolne IOŚ Inspekcja Ochrony Środowiska jest uprawniona na mocy...