Dotychczas opracowano wiele metod i technik zarządzania środowiskowego, a także narzędzi oceny oddziaływania na środowisko produktów, technologii produkcji oraz systemów. Jedną z najczęściej stosowanych technik w ocenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi jest ocena cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment – LCA).

Na potrzebę jej stosowania do wyboru najkorzystniejszego dla środowiska sposobu postępowania z określonymi rodzajami odpadów, dla których ścisłe trzymanie się hierarchii nie ma uzasadnienia środowiskowego, wskazuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Przedstawiona w artykule ocena wpływu na środowisko wybranych technologii przetwarzania odpadów została przeprowadzona właśnie w oparciu o metodologię oceny cyklu życia (LCA). LCA umożliwia ilościową ocenę aspektów środowiskowych emisji zanieczyszczeń i zużycia zasobów naturalnych w całym cyklu życia danego produktu lub przedsięwzięcia (tutaj: technologii zagospodarowania odpadów). Podstawowe elementy LCA to określenie celu i zakresu, analiza zbioru wejść i wyjść (LCI), ocena wpływu cyklu życia (LCIA) oraz interpretacja wyników. Metodologia zastosowana w ocenie wpływu cyklu życia (LCIA, z ang. Life Cycle Impact Assessment) pozwala szacować ilościowo wpływ czynników na środowisko i zdrowie ludzi, zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1. LCA umożliwia porównywanie różnych systemów na podstawie ogólnych (nie specyficznych dla danego obszaru) informacji. Porównuje się obciążenia środowiska różnych...