W Polsce od 24 stycznia 2016 r. brakuje przepisów, które szczegółowo określałyby wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Według Ministerstwa Środowiska, wystarczające standardy zawarte są w ustawie o odpadach i dokumencie referencyjnym BAT z 2006 r. Czy aby na pewno?

Do niedawna obowiązywało Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. A zgodnie z art. 250 ust. 2 Ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenie to 23 stycznia br. przestało obowiązywać. W poprzedniej kadencji parlamentu w resorcie środowiska co rusz do konsultacji społecznych przekazywano nowe projekty rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), a 10 listopada ub.r. w końcu został podpisany przez ministra środowiska projekt rozporządzenia z 28 lipca 2015 r. Jednakże dotąd nie zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw, a tym samym – jak zauważa Mateusz Karciarz z kancelarii dr Krystian Ziemski & Partners – nie weszło w życie.

Podstawą prawną do jego wydania jest art. 33 ust. 3 Ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw stanowiący, że minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dla określonych procesów przetwarzania lub dla instalacji...