Nowe unijne przepisy W ubiegłym roku uchwalono Rozporządzenie WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów1. Rozporządzenie to uchyla od 12 lipca 2007 r. rozporządzenie Rady nr 259/93/EWG. Na terenie całej Unii Europejskiej kwestie związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują obecnie przepisy Rozporządzenia Rady Europy 259/93/EWG2 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar. Dokument reguluje kwestię przemieszczania odpadów między państwami członkowskimi Unii, eksportu z tych krajów i importu na teren Wspólnoty z krajów trzecich, a także określa zasady tranzytu odpadów przez UE. W Polsce przepisy te wprowadzono poprzez ustawę o międzynarodowym obrocie odpadami3. Ustawa ta zawiera regulacje odnoszące się do zagadnień, w których przepisy ww. rozporządzenia odsyłają do prawa krajowego, np. nakazują wyznaczenie kompetentnej władzy. Rozporządzenie 259/93 powstało w 1993 r. i odnosiło się do stanu gospodarki odpadami w tamtym okresie. Po ponad 10 latach państwa członkowskie stwierdziły (w oparciu o zebrane doświadczenia), iż wymaga ono znacznej nowelizacji. Podyktowane zostało to zmianami w zakresie przepisów dotyczących międzynarodowego obrotu odpadami (zmian dokonała OECD). Modyfikacje przepisów wynikają również z konieczności harmonizacji przepisów Unii Europejskiej z decyzją OECD oraz z przepisami Konwencji Bazylejskiej. W trakcie prac stwierdzono, iż zakres zmian uzasadnia opracowanie nowego rozporządzenia,...