Projekty takich ustaw jak Prawo zamówień publicznych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, o Karcie Polaka oraz o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa podczas styczniowego posiedzenia opiniowali członkowie Zarządu ZMP.

Zarząd ZMP podjął stanowisko m.in. w sprawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych. Chodzi o zamiar wprowadzenia do polskiego porządku prawnego regulacji dotyczących zamówień wewnętrznych (in house).

Projekty do poprawki

Z zadowoleniem przyjęto plany dotyczące powstania przepisów umożliwiających udzielanie przez JST, po spełnieniu określonych przesłanek, zamówień „własnym” spółkom komunalnym, z pominięciem trybu zamówień publicznych we wszystkich sektorach gospodarki komunalnej. Równocześnie zgłoszono zastrzeżenia wobec szczegółowych rozwiązań dotyczących np. podniesienia wymogu procentowego (z 80 do 90%) określającego poziom działalności spółki komunalnej na rzecz własnej JST. Brakuje przeszkód prawnych, aby powtórzyć w prawie krajowym rozwiązania warunkujące stosowanie zamówień in house określone w prawie unijnym. Ponadto zdecydowany sprzeciw budzi pominięcie w projekcie ustawy przepisów uchylających rozwiązania szczególne, zawarte w Ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy te wprowadzają niczym nieuzasadnione wyjątki od ogólnych zasad prowadzenia działalności komunalnej przez samorządy. Bez żadnego zrozumiałego powodu JST są pozbawione możliwości stosowania zamówień wewnętrznych przy realizacji nowych inwestycji w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi oraz w...