Po raz piąty spotkali się naukowcy i specjaliści z branży recyklingu na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Recyklingu”. Odbyła się ona 26 i 27 września 2007 r. w Warszawie. Uroczystość została połączona z Jubileuszem 70-lecia prof. Cezarego I. Bocheńskiego. Konferencję zorganizowali – Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polskie Towarzystwo Recyklingu. Tematyka obejmowała różne aspekty recyklingu – zarówno problematykę recyklingu pojazdów oraz maszyn, jak i recyklingu odpadów w przemyśle rolno-spożywczym, a także zagadnienia związane z silnikami spalinowymi i biopaliwami. W Konferencji wzięło udział 120 osób reprezentujących wyższe uczelnie oraz instytuty branżowe z kraju oraz z Europy: z Austrii, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Białorusi. Podczas dwóch dni przedstawiono 60 referatów, prezentowanych podczas sesji plenarnych, tematycznych oraz w sesji posterowej. Wygłaszane referaty zawarte zostały w materiałach konferencyjnych. Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń specjalistów zajmujących się recyklingiem z różnych dziedzin gospodarki narodowej. Była jednocześnie promocją Wydziału Inżynierii Produkcji i Polskiego Towarzystwa Recyklingu. W wygłoszonych referatach podkreślano, że zagospodarowanie produktów odpadowych będzie jednym z najważniejszych problemów obecnego wieku. Wprowadzenie obowiązku powszechnego zagospodarowania produktów odpadowych poprzez recykling stanowi dziś konieczność. Potrzebne jest powstanie szerokiego forum wymiany doświadczeń, prezentowania prac naukowo-technicznych, maszyn i urządzeń oraz technologii rozmaitych form recyklingu, który jest nowym kierunkiem inżynierii, niezbędnym w czasach deficytu materiałów...