W Parlamencie Europejskim trwają prace nad nową dyrektywą ramową w sprawie odpadów. Poniżej prezentujemy zapowiedziane w poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” stanowisko pięciu europejskich organizacji „odpadowych” dotyczące tej dyrektywy, a odnoszące się przede wszystkim do efektywności energetycznej termicznego przekształcania odpadów. Odpady to zasoby. Mimo to niemal 50% komunalnych odpadów stałych w Unii Europejskiej wciąż trafia na składowiska. Istnieje powszechny konsensus co do konieczności ograniczania ilości odpadów trafiających na składowiska. Państwa członkowskie, którym najskuteczniej udało się ograniczyć zależność od składowisk, osiągnęły swój cel, łącząc recykling, obróbkę biologiczną (np. kompostowanie i rozkład beztlenowy) i energetyczne wykorzystanie odpadów w instalacjach termicznego przekształcania odpadów. Nowoczesne technologie termicznego przetwarzania i energetycznego wykorzystania odpadów zasługują na obiektywną debatę, z uwzględnieniem ich potencjalnego wkładu na rzecz zarówno ochrony środowiska, jak i polityki energetycznej. Wzrost efektywności energetycznej instalacji termicznego przekształcania odpadów może przyczynić się do dalszego rozwoju ciepłownictwa i/lub instalacji chłodniczych tam, gdzie umożliwiają to warunki lokalne (np. projekt ECOHEATCOOL1). Termiczne przetwarzanie na równi z recyklingiem Hierarchia działań w gospodarce odpadami powinna pozostać niezmieniona. Naczelną zasadą w tej dziedzinie pozostaje unikanie ich wytwarzania, zaś ich składowanie uznaje się za najmniej pożądaną opcję. Selektywne zbieranie i recykling odpadów winny być wspierane zawsze tam, gdzie jest to uzasadnione z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Pozostałe materiały,...