Najwyższa Izba Kontroli 11 września 2012 r. opublikowała informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w 35 gminach na terenie całej Polski w zakresie utrzymania przez nie czystości i porządku na terenach publicznych. Wyniki te nie nastrajają zbyt optymistycznie w przededniu zmian w systemie gospodarki odpadami, jakie w życie wprowadza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na terenie sześciu z kontrolowanych gmin stwierdzono tak liczne nieprawidłowości, że skutkowało to przyznaniem przez NIK oceny negatywnej. Pozostałe gminy zyskały opinię pozytywną, jednak z zastrzeżeniem dotyczącym stwierdzonych nieprawidłowości. NIK negatywnie oceniła realizację w gminach wybranych obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi: W gminach nie zapewniono rzetelnej realizacji obowiązków w celu poprawy stanu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców je odbierających, a także zapobieżenia niekontrolowanemu przedostawaniu się tych odpadów do środowiska. Powodem było głównie niewłaściwe wykonywanie zadań przez wójtów oraz niedostateczny nadzór nad przestrzeganiem ustalonych obowiązków przez lokalne społeczności i przedsiębiorców. Ponad 60% kontrolowanych gmin nie posiadało pełnej informacji o podpisanych przez mieszkańców umowach na odbiór odpadów komunalnych, a w 20% gminach w ogóle takiej ewidencji umów nie utworzono. Skutkiem tego była nieświadomość urzędników o faktycznym stanie w zakresie odbioru odpadów na terenie gminy. To z kolei wiązało się z brakiem reakcji...